THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Chủ tài khoản: CONG TY CO PHAN CONG NGHE TIEN ICH VIET NAM

Số tài khoản: 0371000443082

Tên ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Tân Định, TpHCM